Η Ομάδα Οι άνθρωποι

The Team of SNSfortech

Το στελεχιακό δυναμικό της SNSfortech χαρακτηρίζεται από υψηλή τεχνολογική κατάρτιση και τεχνογνωσία στους εξής τομείς:

  • Μεταπτυχιακούς / Διδακτορικούς τίτλους σπουδών στους τομείς της Στρατηγικής Ανάλυσης, Ασφάλειας Δεδομένων, Διαχείρισης Κινδύνων, Τηλεπικοινωνιών, Χημικής - Μηχανολογίας & Ναυπηγικής Μηχανικής και Βιο Ενέργειας.
  • Ερευνητική εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Γερμανία, ΗΠΑ).
  • Εμπειρία σε σημαντικά και μεγάλα έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό (π.χ. Λιθουανία, Ηνωμένο Βασίλειο).
  • Εμπειρία μέσω της συμμετοχής στη διοργάνωση διεθνών γεγονότων υψηλών απαιτήσεων, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Παράλληλα η SNSfortech έχει αναπτύξει συνεργασία με επιστημονικό προσωπικό Ερευνητικών Κέντρων και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με δυνατότητα αξιοποίησης των εργαστηρίων για πρόσβαση στη γνώση, σε πειραματικές δοκιμές και πιλοτικές εφαρμογές.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος συνεργασίας μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@snsfortech.com με αντικείμενο θέματος: "Ενδιαφέρον για συνεργασία". Η SNSfortech τηρώντας την πολιτική της, δέχεται όλα τα βιογραφικά σημειώματα με τη μέγιστη εμπιστευτικότητα.