Εκπόνηση Μελετών Τεχνολογίας

Energy and Intelligent Transportation Systems

Η SNSfortech αναλαμβάνει τεχνολογικά έργα και είναι υπεύθυνη για την επιτυχή τους υλοποίηση, από το στάδιο των αρχικών διαπραγματεύσεων μέχρι την παράδοση. Με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών, όπως drones, καθώς και κατάλληλου λογισμικού, η εταιρεία εκπονεί μελέτες και αναπτύσσει λύσεις σε Η εταιρεία εκπονεί μελέτες, υποστηρίζει την έρευνα, αναπτύσει και επιλέγει τις καταλληλότερες λύσεις σε:

  • Πληροφοριακά συστήματα
  • Συστήματα τεχνολογίας λιμένων
Transportation Systems

Το στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας έχει σημαντική εξειδίκευση σε Συστήματα Διαχείρισης Κίνησης Δικτύων (Network Traffic Management Systems) και σε Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (Intelligent Transportation Systems - ITS), όπως:

  • Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (VMS)
  • Πινακίδες μεταβλητού ορίου ταχύτητας (VSL)
  • Κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας (TMC)

Επιπλέον, η SNSfortech εκπονεί μελέτες που αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και τη σύνταξη, παρακολούθηση υλοποίησης και αξιολόγηση αυτών με βάση τους ελληνικούς αναπτυξιακούς νόμους και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ερευνητικών Φορεών.