Προστασία Δεδομένων EU GDPR

Data Protection

Η SNSfortech παρέχει υπηρεσίες προστασίας δεδομένων, με σκοπό να προετοιμάσει και να επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση μιας εταιρείας με τον πρόσφατα αναθεωρημένο Kανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί Γενικής Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), ο οποίος είναι ήδη σε ισχύ και τα κράτη μέλη της ΕΕ καλούνται να τον ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως το Μάιο του 2018.

Στόχος του νέου κανονισμού είναι η δυνατότητα των πολιτών για έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και η απλούστευση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος που διέπει τις επιχειρήσεις. Συνεπώς, αυτές θα πρέπει να καταλήξουν στο πλαίσιο συμμόρφωσής τους αναφορικά με το σχεδιασμό των προϊόντων, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα συστήματα ασφαλείας, τις συμβάσεις κ.λπ.

Σε περίπτωση που μια εταιρεία δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει το μέγιστο ύψος των 20 εκατομμυρίων ευρώ ή ποσό ίσο με το 4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Συνεπώς, συνιστάται στις επιχειρήσεις να ορίσουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, όπως η SNSfortech, προκειμένου να προχωρήσουν σε συμμόρφωση με τους κανόνες που ορίζει ο ΓΚΠΔ.